GLOBALIZACIJA PASEKMS MOGUI PDF

This content was uploaded by our users and we assume good faith they have the permission to share this book. If you own the copyright to this book and it is wrongfully on our website, we offer a simple DMCA procedure to remove your content from our site. Start by pressing the button below! Timothy W.

Author:Dill Gardami
Country:Tunisia
Language:English (Spanish)
Genre:Photos
Published (Last):9 July 2011
Pages:227
PDF File Size:13.97 Mb
ePub File Size:3.65 Mb
ISBN:959-7-87908-406-5
Downloads:66539
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:GroktilarEmbed Size px x x x x Habilitacijos teis suteikta Vilniaus pedagoginiam universitetui kartu suiauli universitetu m. Lietuvos Respublikos Vyriausybsnutarimu Nr. Pirmininkas prof. Habilitacijos komiteto vieas posdis vyks m. Vilniaus pedagoginio universiteto auditorijoje. Su habilitaciniu darbu galima susipainti Vilniaus pedagoginio universitetoir iauli universiteto bibliotekose. Atsiliepimus sisti adresu:Mokslo skyrius, Vilniaus pedagoginis universitetasStudent g.

Vienas i svarbiausi kriterij apibdinant pedagogin palikim yra mo-gaus santykis su socialiniu visuomens gyvenimu ir etnine kultra, kuriojepraeitis, dabartis ir ateitis sudaro vien visum.

I vairi tradicins lietuvikultros srii meno, dails, buities, tautosakos, medicinos liaudies peda-gogika maiausiai tyrinta, nors daug imtmei jaunoji karta brendo, stipr-jo, pltojo savo fizines, psichines ir dvasines galias per tradicin ugdym. T-vai, seneliai, proseneliai skiepijo vaikams tiesos, grio, groio, monikumovertybes, kuri neiugdius negali egzistuoti n viena visuomen. Individo irtautos charakteris galjo formuotis tik ankstesni kart sukaupto patyrimo irjo tstinumo dka.

Ugdymo, kaip svarbiausio kart tstinumo veiksnio, pa-skirtis tsti kultros ir eimos tradicijas, stiprinti dvasinius kart ryius, bekuri nemanoma socialin paanga ir tautos kultros isaugojimas.

Kultros tstinumo btinyb ypa irykja ms visuomenei pereinantnuo planins ekonomikos prie rinkos, nuo autoritarini santyki prie de-mokratini. Spariai didjant pasaulio ali ekonominei ir socialinei integra-cijai, vis platesn mast gyja globalizacija, kuri, suabsoliutindama materialingerov, atmeta istorikai susiformavus tautins kultros savit palikim. Lietuvai integruojantis Europos ekonomines struktras, itin aktualu saugotisavo mentalitet, neitirpti kit ali kultrose.

Kadangi vienas i tautinskultros autentikumo saugojimo bd iuolaikins jaunosios kartos ugdy-mo siejimas su jos vedimo visuomen istoriniu patyrimu, btina tirti liau-dies ir teorins pedagogikos idj vienov bei iekoti daugiau galimybi vi-suomenje ugdyti savarankik, laisv, doroving asmenyb. Mokslins problemos aktualumas. Liaudies pedagogikos, kaip kart kult-rinio tstinumo veiksnio, aktualum lemia iskirtinis tautins kultros vaid-muo ugdant pedagogin visuomens kultr, reformuojant Lietuvos mokyklir vietim.

Lietuvos vietimo reformos dokumentuose tautikumas laikomasvienu i svarbiausi ugdymo princip, iandien jau yra sukurtos etnins kult-ros ugdymo programos. Etnin kultra vis labiau pripastama kaip mokoma-sis dalykas. Etnokultros turinys tautosaka, paproiai, tikjimai, dora integ-ruojamas vairi mokymo pakop turin, realizuojamas [ Kultra, kaip praeities ir dabarties vertybi sistema, grindiamas ne vie-nas mokomasis dalykas, o visas mokymo procesas.

Reformuojamos mokyk-los ugdymo turin grindiant tautos psichologija, mentalitetu, dvasiniais tau-tos bruoais, nepaprastai svarb vaidmen atlieka liaudies pedagogika, kuriknija tautos dvasinius lkesius, idealus, pair sistem.

Pedagogine prasme iprususi visuomen turi itirti liaudies pedagogiktokiu lygiu, kad ji, kaip ir kitos etnokultros rys gimtoji kalba, mitologija,liaudies muzika, dail, choreografija, astrometeorologija, sudaryt tautos dva-sinio gyvenimo pagrind ir tapt svarbia iuolaikins jaunosios kartos savivo-kai. Viena i ios krizs prieasi menki,trkinjantys iuolaikins eimos ryiai su proseneli ipuoseltomis ugdy-mo tradicijomis, vaiko traukimo visuomens gyvenim istoriniu patyrimu.

Lietuvi liaudies pedagogikos raidai bdingas jimas nuo praktikos prieteorijos. Ji apibendrino imtmeiais kaupt empirin kart ugdymo patyrim,j itobulino ugdymo praktikoje, kuri tapo teorins pedagogikos altiniu. Liau-dies pedagogika ir mokslin pedagogika neatsiejamos nuo ugdymo praktikos,nes abi atsirado ir formavosi per praktik. Bitinas, , p. Mokslin pedagogika, skirtingai nei liaudies pedagogika, svarbiausia lai-kanti ne praktik, o teorij, remiasi istorine pedagogine praktika ir pedagogi-nmis idjomis: teoriniai mokslins pedagogikos teiginiai, kiekvienas aukl-jimo principas, metodas, priemon turi savo praeit, raidos slygas.

Auklji-mo praktika praeityje ir aukljimo praktika dabartyje viena kit veikia ir yrasusijusios priklausomybs ryiais, kuriuos btina tirti. Problemos itirtumas. Liaudies pedagogika, kaip visuomenins smonsraikos forma, ikilo ir formavosi kartu su tauta. Liaudies ugdymo patirties irtautins kultros santyk, individo buvimo tautoje bd nagrinjo S. Maceina Tautinis auklji-mas, , sukr tautinio aukljimo teorij.

Liaudies pedagogika, kaip tautins kultros dalis, atspindi daugumos tau-tos moni nuo seniausi laik ilgus amius kaupt patyrim, kuris paskatinotolesn pedagogins minties raid. Plaiausiai ir nuodugniausiai Lietuvojenagrinta pedagogin mintis, pagrsta mokyklinio vietimo institucinio ug-dymo ir kai kuri pedagogins minties atstov idjomis. Lauikas, M. Kariauskien, M. Kariauskien tyrinjo pradinio vietimo raid XIX a. Lukien, M. Kariauskien at-skleid vietimo ir liaudies kultros santyk raytojus, viesuolius jos vertinokaip demokratinio ugdymo idj reikjus, daug dmesio skyr ir didjan-iam valstietijos vaidmeniui, ir socialinms, kultrinms slygoms, lmusiomsvietimo raid, institucinio ir neinstitucinio ugdymo sveikai.

Tautinio aukl-jimo problem iuolaikins demokratins Lietuvos visuomens poreiki, mo-gaus ir pasaulio ryio aspektu tyrinjo L. Jovaia, tautikumo ir dorovinioaukljimo ryius analizavo V. Aramaviit, tautins savimons ir europinioidentiteto ugdym L. Railien, A. Endzinas domjosi specialiojo mokymoraida Lietuvoje nuo seniausi laik ir kt. Guas, J. Lauikas, I. Lukait, A. Si-maka, T. Bukauskien, O. Tijnlien, V. Pupys ir kt. Liaudies pedagogikos raid lm socialiniai, kultriniai veiksniai. Nusta-tyti neinstitucinio ugdymo viet tradicinje kultroje galima tik j nagrinjantsocializacijos, kultros raidos procese R.

Grigas, J. Vaitkeviius ir kt. So-ciologas R. Grigas socializacij apibdino kaip aplinkos ir praktinsveiklos poveik mogui. Inagrinjs ir palygins keturi kart socializacij,nustat t kart socializacijos panaumus bei skirtumus.

Autoriaus aptartitradicins visuomens socialinio reguliavimo per tradicijas, religij, papro-ius bdai yra svarbs tiriant ugdym, kaip etnosociologin proces. Pedagogas J. Vaitkeviius socialin pedagogik nagrinjo kaip integruotvairi socialini, kultrini poveiki vaiko ugdymui tyrimo srit.

Jis sociali-nio ugdymo itak iekojo lietuvi kultros istorijoje, pabr socialini Lie-tuvos slyg unij ir okupacij reikm, slaptj mokykl tautikum beikitas savybes. Autorius nurod, kad btina tirti liaudies pedagogik susiste-minti patirt, teorikai j apibendrinti, iekoti dsningum, taikyti juos iuo-laikinmis slygomis J. Vaitkeviius, , p. Todl iuolaikins eimos edukologija turi bti paremta istorins eimos.

Post on Feb views. Category: Documents 3 download. Habilitacijos komitetas Pirmininkas prof. Adresas: Student g. Tautinio aukljimo problem Lietuvos mokyklos ir pedagogins minties 5 istorijoje nagrinjo J.

Todl iuolaikins eimos edukologija turi bti paremta istorins eimos 6 ugdymo patyrimo analize. Bajorinas, K.

APHA COMPLETE REVIEW FOR FPGEE PDF

lietuviŲ liaudies pedagogika – jaunosios vilniaus pedagoginis universitetas dr. romanas jonas...

The Guicciardini were well-established members of the Florentine oligarchy as well as supporters of the Medici. Like his father, Francesco received a fine humanist education and studied the classics, learning both Latin and a little Greek. Doutaxe The course has the purpose of providing the basic knowledge of chemistry for the understanding of structure-properties relationship of matter. Batteries and electrode potentials. Shelves: trt-posted-reviews , trt-gold-star-award-winner , read-by-other-reviewers Reviewed by Sally Kruger, aka "Readinngjunky" for TeensReadToo. A young soldier named Rick Hanski and a German shepherd he trained for the military share the spotlight as they recount their adventures from training camp to active duty in the jungles of Vietnam.

SINDROME DE PICKWICK PDF

GRIBOJEDOW MDREMU BIADA PDF

Embed Size px x x x x Metodin mediaga valstybs tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems valstybs ir savivaldybi institucijose ir staigose. Metodin mediaga svarstyta ir rekomenduota publikavimui Mykolo Romerio universiteto Socialins politikos fakulteto tarybos posdyje Visos teiss saugomos. Kopijuoti vis ar dalimis, taip pat naudoti komerciniais tikslais be Tarptautins migracijos organizacijos TMO Vilniaus biuro bei Mykolo Romerio universiteto ratiko leidimo draudiama.

Related Articles